Informacje ogólne

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy został utworzony 1 kwietnia 1950 roku, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Jako jeden z największych polskich instytutów naukowo-badawczych  realizuje politykę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od dnia 23 listopada 2006 roku posiada status Państwowego Instytutu Badawczego.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, Instytut otrzymał najwyższą kategorię naukową, kategorię A+, przyznaną na lata 2022 – 2025, w obrębie dyscypliny zootechnika i rybactwo. Oznacza to, że poziom badawczo-naukowy IZ został uznany za wiodący w skali kraju.

Główny przedmiot działania

 • prowadzenie badań naukowych (podstawowych, stosowanych, przemysłowych), prac rozwojowych w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego oraz działalności badawczo-rozwojowej,
 • zastosowanie wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby praktyki,
 • wdrażanie wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej.

Instytut dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi zarówno w formule projektowej, jak i w ramach innych form kooperacji.

 • chów i hodowla: bydła, koni, owiec i kóz, świń, drobiu oraz pozostałych zwierząt,
 • uprawy rolne, w tym: zboża, rośliny strączkowe i rośliny oleiste,
 • badania i analizy związane z jakością żywności,
 • działalność edukacyjna i upowszechnieniowa, w tym związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • działalność wydawnicza,
 • przetwarzanie, zarządzanie i udostępnianie danych teleinformatycznych.

Program badawczy

Program badawczy Instytutu realizowany jest w dziesięciu zakładach naukowych prowadzących badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia, których zakres działania uznano za strategiczny dla zmieniających się potrzeb produkcji zwierzęcej:

Zadania ustawowo określone w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o paszach oraz w przepisach Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt

Instytut realizuje zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Wsi zadania ustawowo określone w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o paszach oraz w przepisach Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.

Ochrona zasobów genetycznych

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt (Dz.U. z 2021 , poz. 36) wprowadza nowe przepisy (rozdział 5, art. 34) dotyczące ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy,  Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie realizuje i koordynuje zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych  (Dz.U. z 2021 , poz. 36).

W szczególności, na mocy ww. przepisu, Instytut wypełnia swoje zadania przez:

 1. Opracowanie, we współpracy z właściwymi uznanymi związkami hodowców lub związkami hodowców i innymi podmiotami, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie ksiąg hodowlanych, programu ochrony zasobów genetycznych dla poszczególnych ras, linii hodowlanych lub odmian,  i udostępnienie tego programu na stronie internetowej administrowanej przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie;
 2. Współpracę z uznanymi związkami hodowców lub związkami hodowców i innymi podmiotami, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie ksiąg hodowlanych, w zakresie realizacji programów ochrony zasobów genetycznych;
 3. Gromadzenie i przechowywanie materiału biologicznego podlegającego kriokonserwacji zgodnie z programem ochrony zasobów genetycznych;
 4. Informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o liczbie i miejscu utrzymywania zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków objętych ochroną zasobów genetycznych; informację przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą danego powiatowego lekarza weterynarii, udostępnioną i obsługiwaną zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320);
 5. Współpracę i koordynowanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działającymi w dziedzinie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

Instytut koordynuje całość prac związanych z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, w tym kwalifikacją zwierząt do uczestnictwa w realizacji programów ochrony oraz ubieganiem się z tego tytułu o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne.

W związku z prowadzeniem ksiąg Instytut wydaje hodowcom zaświadczenia o wpisie do księgi:

www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl