Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2018-01-25 @ 08:26:39). Najnowsza wersja

Informacje ogólne

Należy do największych polskich instytutów naukowo-badawczych. Podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Utworzony został 31 maja 1950 roku – na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego.
Działalność ta ukierunkowana jest na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji taniej i bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Obszary tematyczne programu badawczego IZ PIB:

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich
Rozwój metod biotechnologii rozrodu samców i samic zwierząt gospodarskich
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt
Genomika i biologia molekularna zwierząt
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Technologia, ekologia i ekonomika produkcji zwierzęcej

Osiągnięcia IZ PIB, będące efektem podejmowanych przez jego pracowników przez 68 lat prac naukowych, upowszechnieniowych i wdrożeniowych, zaowocowały nadaniem Instytutowi Zootechniki z dniem
23 listopada 2006 roku statusu Państwowego Instytutu Badawczego. Jest to poważne osiągnięcie i wyróżnienie, a zarazem wyzwanie i zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy dla dobra zootechniki i nauki polskiej.

 

Studia doktoranckie

Instytut Zootechniki prowadzi 4-letnie studia doktoranckie. Harmonogram studiów przewiduje 440 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów podzielonych na osiem semestrów.
Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu.

Studia doktoranckie

Ochrona zasobów genetycznych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.06.2008 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 108 poz. 691) Instytut Zootechniki PIB jest upoważniony do:

 1. realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych w zależności od poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich,
 2. gromadzenia i przechowywania materiału biologicznego poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich podlegającego kriokonserwacji.

IZ PIB koordynuje całość prac związanych z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz ubieganiem się z tego tytułu o płatności rolnośrodowiskowe. Instytut prowadzi księgi hodowlane dla ras/rodów drobiu objętych programami ochrony:

Kury:

 • Zielononóżka kuropatwiana (Z-11),
 • Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33),
 • Leghorn (G-99), Leghorn (H-22),
 • Sussex (S-66),
 • Rhode Island Red (R-11),
 • Rhode Island Red (K-22),
 • Rhode Island White (A-33);

Gęsi:

 • Garbonosa (Ga),
 • Kartuska (Ka),
 • Kielecka (Ki),
 • Lubelska (Lu),
 • Podkarpacka (Pd),
 • Pomorska (Po),
 • Suwalska (Su),
 • Rypińska (Ry),
 • Landes (LsD-01),
 • Romańska (Ro),
 • Słowacka (Sł),
 • Kubańska (Ku).

Kaczki:

 • Pekin krajowy (P-33),
 • Kaczki pomniejszone (K-2),
 • Mieszańce (KhO-1),
 • Pekin angielski (LsA),
 • Pekin duński (P-8),
 • Pekin francuski (P-9).

IZ PIB prowadzi także księgę hodowlaną kóz rasy karpackiej. W związku z prowadzeniem ksiąg instytut wydaje hodowcom zaświadczenia o wpisie do księgi.

www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl

Programy wieloletnie

Instytut Zootechniki PIB realizuje powierzone przez Radę Ministrów programy wieloletnie.
W latach 2006-2011, na mocy uchwały Rady Ministrów nr 259/2005 z dnia 5 października 2005 roku, IZ PIB realizował program wieloletni Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej.

Zadania wyznaczone w programie obejmowały zagadnienia hodowli i oceny zwierząt,dobrostanu zwierząt, poprawy jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt i środowiska naturalnego. Jednym z głównych celów było opracowanie i stosowanie właściwych metod i technologii w produkcji zwierzęcej oraz pozyskiwania mięsa, mleka i jaj o wysokich parametrach jakościowych.

Program kontynuował dotychczasowe działania w zakresie nauk zootechnicznych, prowadzone w celu opracowania, rozwoju i upowszechnienia nowoczesnych technologii oraz metod wspierających hodowlę zwierząt gospodarskich i produkcję zwierzęcą w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem głównym programu było zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich.

Celem programu jest zapewnienie postępu biologicznego hodowli zwierząt gospodarskich przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt, z uwzględnieniem biotechnologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań produkcji. Szczegółowe cele programu dotyczą szerokiego zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem hodowli i produkcji zwierzęcej, zdolnej do konkurowania na rynku europejskim. Program opiera się na najnowszych osiągnięciach nauki polskiej i światowej w dziedzinie hodowli i produkcji zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności i rozrodu zwierząt oraz paszoznawstwa.