Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2016-06-22 @ 10:56:11). Najnowsza wersja

Informacje ogólne

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy należy do największych polskich instytutów naukowo-badawczych. Podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Utworzony został 31 maja 1950 roku – na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego. Działalność ta ukierunkowana jest na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji taniej i bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

Obszary programu badawczego IZ PIB

1. Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich
2. Rozwój metod biotechnologii rozrodu samców i samic zwierząt gospodarskich
3. Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich metodą in situ i ex situ
4. Cytogenetyka i genetyka molekularna zwierząt
5. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
6. Technologia, ekologia i ekonomika produkcji zwierzęcej

Osiągnięcia IZ PIB, będące efektem podejmowanych przez jego pracowników przez 60 lat prac naukowych, upowszechnieniowych i wdrożeniowych, zaowocowały nadaniem Instytutowi Zootechniki z dniem 23 listopada 2006 roku statusu Państwowego Instytutu Badawczego. Jest to poważne osiągnięcie i wyróżnienie, a zarazem wyzwanie i zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy dla dobra zootechniki i nauki polskiej.


Instytut Zootechniki prowadzi 4-letnie studia doktoranckie. Harmonogram studiów przewiduje 440 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów podzielonych na osiem semestrów.
Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu.

Więcej informacji: Studia doktoranckie


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.06.2008 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 108 poz. 691) Instytut Zootechniki PIB jest upoważniony do:
1) realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych w zależności od poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich,
2) gromadzenia i przechowywania materiału biologicznego poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich podlegającego kriokonserwacji.

IZ PIB koordynuje całość prac związanych z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz ubieganiem się z tego tytułu o płatności rolnośrodowiskowe. Instytut prowadzi księgi hodowlane dla ras/rodów drobiu objętych programami ochrony:
Kury: Zielononóżka kuropatwiana (Z-11), Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33), Leghorn (G-99), Leghorn (H-22), Sussex (S-66), Rhode Island Red (R-11), Rhode Island Red (K-22), Rhode Island White (A-33);
Gęsi: Garbonosa (Ga), Kartuska (Ka), Kielecka (Ki), Lubelska (Lu), Podkarpacka (Pd), Pomorska (Po), Suwalska (Su), Rypińska (Ry), Landes (LsD-01), Romańska (Ro), Słowacka (Sł), Kubańska (Ku);
Kaczki: Pekin krajowy (P-33), kaczki pomniejszone (K-2), Mieszańce (KhO-1), Pekin angielski (LsA), Pekin duński (P-8), Pekin francuski (P-9).
IZ PIB prowadzi także księgę hodowlaną kóz rasy karpackiej.
W związku z prowadzeniem ksiąg instytut wydaje hodowcom zaświadczenia o wpisie do księgi.
Procedura wystawienia zaświadczenia.
Wzór zaświadczenia.

Więcej informacji: www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl


Instytut Zootechniki PIB realizuje powierzone przez Radę Ministrów programy wieloletnie.

W latach 2006-2011, na mocy uchwały Rady Ministrów nr 259/2005 z dnia 5 października 2005 roku, IZ PIB realizował program wieloletni Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej.
Zadania wyznaczone w programie obejmowały zagadnienia hodowli i oceny zwierząt, dobrostanu zwierząt, poprawy jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt i środowiska naturalnego.
Jednym z głównych celów było opracowanie i stosowanie właściwych metod i technologii w produkcji zwierzęcej oraz pozyskiwania mięsa, mleka i jaj o wysokich parametrach jakościowych.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 46/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku, w latach 2011-2015 Instytut rozwijał prace badawcze realizując i koordynując program wieloletni Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania.
Program kontynuował dotychczasowe działania w zakresie nauk zootechnicznych, prowadzone w celu opracowania, rozwoju i upowszechnienia nowoczesnych technologii oraz metod wspierających hodowlę zwierząt gospodarskich i produkcję zwierzęcą w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem głównym programu było zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich.

Rada Ministrów, uchwałą nr 224/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku ustanowiła program wieloletni Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania na lata 2016-2020, będący naturalną kontynuacją i rozwinięciem wcześniej prowadzonych prac. Celem programu jest zapewnienie postępu biologicznego hodowli zwierząt gospodarskich przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt, z uwzględnieniem biotechnologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań produkcji. Szczegółowe cele programu dotyczą szerokiego zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem hodowli i produkcji zwierzęcej, zdolnej do konkurowania na rynku europejskim.
Program opiera się na najnowszych osiągnięciach nauki polskiej i światowej w dziedzinie hodowli i produkcji zwierzęcej, ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności i rozrodu zwierząt oraz paszoznawstwa.