Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Rafał Andrzejewski, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • prowadzenia badań naukowych (podstawowych, stosowanych, przemysłowych), prac rozwojowych oraz działalności badawczo-rozwojowej;
  • przystosowywania wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej do potrzeb praktyki;
  • wdrażania wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej, w zakresie nauk zootechnicznych i pokrewnych, sklasyfikowanych jako „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych” oraz „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii”;
  • prowadzenia innej działalności gospodarczej

  i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów przetwarzających na podstawie umów powierzenia,

 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą”;
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 210);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 202, poz. 1484);
  • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. nr 202 poz. 584 z późn. zm.);
 5. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, w celu zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa (obowiązek podania danych- np. badania naukowe), do momentu zrealizowania umowy (np. umowa z hodowcą) lub wycofania zgody (np. rekrutacja).