Pisemny przetarg nieograniczony

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących składników aktywów trwałych:

 1. Prawa użytkowania wieczystego kompleksu działek: 293/3, 293/4, 293/5 i 293/6 położonych w miejscowości Żórawina, gmina Żórawina, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie o łącznej powierzchni 1,217 ha. Wskazane wyżej działki wpisane są do księgi wieczystej nr WR1K/00094165/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrocławiu. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 1 wynosi 2.000.000 zł (dwa miliony złotych 00/100) netto.
 2. Udziału w wysokości 4/80 w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej budynkiem gospodarczym (boksem garażowym) działki ewidencyjnej nr 549/39 położonej w miejscowości Siechnice, gm. Siechnice, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, o całkowitej powierzchni 0,1861 ha wraz z udziałem w wysokości 4/80 w prawie własności budynku na niej wzniesionego. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr WR1O/00021585/1. Przedmiot przetargu jest objęty umową najmu oraz prawem pierwokupu przysługującym aktualnemu najemcy.
  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 2 wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) netto.
 3. Prawa użytkowania wieczystego dwóch niezabudowanych działek o nr 92/26 i 92/28, położonych w miejscowości Łukaszowice, gm. Siechnice, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie o łącznej powierzchni 0,0459 ha. Działka nr 92/26 jest wpisana do księgi wieczystej nr WR1O/00055923/0, natomiast działka 92/28 do księgi wieczystej nr WR1O/00062232/1. Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 3 wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

Każdy z przedmiotów opisanych w pkt. 1-3 stanowi odrębny przedmiot przetargu.

W przypadku sprzedaży przedmiotu przetargu oznaczonego nr 2 do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), bowiem sprzedaż tego przedmiotu przetargu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku sprzedaży przedmiotu przetargu oznaczonego nr 1 oraz 3 do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT).

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. (+48) 666 081 233, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat poszczególnych przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: „Sprzedaż nieruchomości – (oznaczenie przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy)”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1, w terminie do 23 listopada 2023 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 9:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie, tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych oferenta , niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej i do zawarcia umowy sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed upływem terminu składania ofert ( decyduje chwila uznania rachunku bankowego Instytutu Zootechniki PIB ) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Banku PEKAO SA 67 1240 2294 1111 0011 2387 4899. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi 23 listopada 2023 r. o godz. 10:00, w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443 z późn. zm.), a przeniesienie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nastąpi pod warunkiem, że Krajowy Zasób Nieruchomości działający na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, przysługującego mu na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1054). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego i prawo własności jest wpłata na rachunek bankowy Instytutu pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty, w tym opłaty i należne podatki ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.