Kontrola przeprowadzona przez Narodowe Centrum Nauki

Instytucja kontrolująca:
Narodowe Centrum Nauki

Kontrola przeprowadzona w dniach:
26.01 – 30.04.2021 r.

Zakres kontroli:
Ocena prawidłowości realizacji projektu badawczego i wydatkowania środków przyznanych na jego realizację zgodnie z:
– umową;
– powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym ustawami: o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o rachunkowości.

Dokumenty kontrolne:
Wystąpienie pokontrolne