Kontrola przeprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Instytucja kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kontrola przeprowadzona w dniach:
02.02 – 23.02.2018 r.

Zakres kontroli:
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli